Oświadczenie i klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem w zajęciach z pływania pn. „Aktywny Przedszkolak” dla dzieci w wieku 6 lat uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów zerowych utworzonych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lublin na obiektach basenowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Oświadczam, że po konsultacji lekarskiej, dziecko jest zdolne do uczestnictwa w zajęciach i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do ćwiczeń ruchowych, w tym w szczególności ćwiczeń w wodzie.

Oświadczam, że dziecko objęte jest ubezpieczeniem NNW.

Zapoznałem/łam się z Regulaminem Ogólnym Kompleksu Basenów, Aqua Lublin oraz Regulaminem zajęć z pływania pn. „Aktywny Przedszkolak”,dla dzieci w wieku 6 lat uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów zerowych utworzonych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lublin.

Zapoznałem/łam się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych, dostępnej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą.

 

 

…………………………………                        ..........................................

(imię i nazwisko dziecka)                      (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

                                              

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 , art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest Lubelska Unia Sportu: ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin.

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna będą przetwarzane w celu rekrutacji i prowadzenia zajęć z pływania pn. „Aktywny Przedszkolak” dla dzieci w wieku 6 lat uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów zerowych utworzonych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lublin na obiektach basenowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania są:

a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz niezbędność ze względów związanych w ważnym interesem publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) wynikających z realizowanego zadania oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności numer telefonu lub adres poczty elektronicznej których przetwarzanie ułatwi realizację celu wskazanego w pkt 2.

3. Z danych osobowych będziemy korzystać przez czas realizacji zadania oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 5 lat.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu określonego w pkt 2 lub do momentu cofnięcia zgody.

4. Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana córki/syna mogą zostać przekazane:

a) podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

b) podmiotom świadczącym nam usługi np. audytowe, prawne;

c) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana córki/syna, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, wycofania zgody można dokonać przesyłając informację o treści wycofania zgody na adres: lus@lus.org.pl lub pismem za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Lubelska Unia Sportu: ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin lub przekazując informację osobiście. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

g) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest wymogiem umożliwiającym uczestniczenie Pani córki/syna w zajęciach z pływania pn. „Aktywny Przedszkolak” dla dzieci w wieku 6 lat uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów zerowych utworzonych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lublin na obiektach basenowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.. Podanie danych jest niezbędne na potrzeby rekrutacji i organizacji zajęć, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo Pani/Pana córki/syna w zajęciach nauki pływania. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w szczególności numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej podanie ich jest konieczne ze względu na potwierdzenie zapisu dziecka na zajęcia oraz możliwość kontaktu z Panią/Panem w trakcie odbywania się zajęć Pani/Pana dziecka, a tym samym sprawną realizację celu wskazanego w pkt 2.