Regulamin zajęć sportowych z pływania dla 6 latków uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów zerowych utworzonych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lublin pn. Aktywny Przedszkolak

1. W zajęciach pn. „Aktywny Przedszkolak”, mogą brać dzieci w wieku 6 lat uczęszczające do przedszkoli oraz oddziałów zerowych utworzonych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lublin:

2. Obowiązuje internetowy system zapisów na zajęcia.

3. Nauka dotyczy podstawowych umiejętności w zakresie pływania.

4. Uczniowie nie ponoszą kosztów uczestnictwa w zajęciach.

5. Zajęcia prowadzone są w terminie od 6 listopada do 16 grudnia 2023 r., dwa razy w tygodniu, po 45 min, na obiektach basenowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. w Lublinie.

6. Jedna grupa zajęciowa nie może liczyć więcej niż 8 osób.

7. Jedno dziecko może zostać zapisane tylko do jednej grupy zajęciowej.

8. W przypadku gdy po zakończonych zapisach w danej grupie nie będzie 8 osób, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin odbywania zajęć.

9. Każda z utworzonych grup zrealizuje w ramach programu 12 godzin lekcyjnych zajęć (w jednostkach 45 min.).

10. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach nie ma możliwości ich odpracowania.

11. Każdy uczestnik zajęć nauki pływania musi posiadać odpowiedni strój kąpielowy, klapki oraz czepek pływacki.

12. Obowiązek przyprowadzenia i odebrania dziecka z zajęć spoczywa na jego rodzicach/opiekunach.

13. Przed zajęciami oraz po ich zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.

14. Na pierwsze zajęcie rodzic/prawny opiekun dziecka jest zobowiązany dostarczyć podpisane oświadczenie m.in. odnoszące się do zapoznania się z regulaminem zajęć i treścią klauzuli informacyjnej dot. danych osobowych, których treść jest akceptowana podczas dokonywania zapisu dziecka na zajęcia w internetowym systemie zapisów.

15. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów uczestniczących w zajęciach deklarują po konsultacjach z lekarzem, że dzieci są zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do ćwiczeń ruchowych, w tym w szczególności ćwiczeń w wodzie.

16. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników zajęć nauki pływania deklarują, że dziecko objęte jest ubezpieczeniem NNW.

17. Zajęcia z pływania prowadzone są przez uprawnionych instruktorów pływania i uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do ich poleceń. Instruktorzy pływania nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek.

18. Organizator zajęć nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

19. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów obiektów basenowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. na których odbywa się zajęcia z pływania.